Blog Internationale Dag van de Jeugd

  • in Nieuws
  • Reacties staat uit voor Blog Internationale Dag van de Jeugd

Youth Day

Toon Vissers schrijft zo nu en dan een artikel voor de NVVN. Vandaag schrijft hij over de Internationale Dag van de Jeugd. Op 17 december 1999, riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 12 augustus als Internationale Dag van de Jeugd uit.

Er zijn in de wereld ongeveer 1.2 miljard jongeren (15 – 24 jaar), d.w.z. één op iedere zes aardbewoners. In Nederland vormt de jeugd 12.2 % van de bevolking, ongeveer één op acht. De omvang van de jeugdbevolking heeft haar hoogste punt in alle werelddelen bereikt behalve in Afrika, waar nog een flinke toename wordt geprojecteerd. In alle andere werelddelen blijft het aantal jeugdigen de komende decennia op ongeveer hetzelfde niveau.

 

De jeugd als vredestichter

Sinds de adoptie door de Veiligheidsraad van resolutie S/RES/2250 in 2015 is in toenemende mate gerealiseerd dat het opnemen van de jeugd in de vredes- en veiligheidsagenda, de sleutel is voor  vredesopbouw en vredehandhaving. Een andere resolutie van de Veiligheidsraad bevestigt de belangrijke rol die de jeugd kan spelen in het tegenhouden en oplossen van conflicten.

De Internationale Dag van de Jeugd in 2017 is gewijd aan het huldigen van de bijdragen van jonge mensen aan het voorkómen van conflicten en de transformatie ervan.

De 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling houdt ook in het opbouwen van duurzame en alomvattende samenlevingen. De Agenda bevestigt dat “duurzame ontwikkeling niet verwezenlijkt kan worden  zonder vrede en veiligheid’. Doel 16 van die Agenda beoogt compassievolle, alomvattende, participerende en representatieve besluitvorming op alle niveaus.

Het Wereld Actieprogramma voor de Jeugd, dat een beleidskader en praktische richtlijnen geeft om de situatie van jonge mensen te verbeteren, moedigt tevens’ de actieve betrokkenheid van de jeugd aan in de handhaving van vrede en veiligheid’.

Het is een toenemende uitdaging voor regeringen en beleidsmakers om een manier te vinden om de betrokkenheid van de jeugd te faciliteren door geïnstitutionaliseerde processen, een uitdaging, die, indien onopgelost, stabiliteit en veiligheid kan bedreigen. Landen die machtsvacuüms vertonen zijn extra gevoelig voor de infiltratie van gewelddadige groepen en extremistische elementen. Jonge mensen kunnen relatief makkelijk gedwongen of overtuigd worden zich bij gewelddadige groepen of organisaties aan te sluiten.

Het recente V.N. ‘World Youth Report on Youth Civic Engagement’ onderzoekt de deelname  van jonge mensen aan het economische, politieke en gemeenschapsleven. De overgang van jeugd naar volwassenheid markeert een sleutelperiode, gekenmerkt door grotere economische onafhankelijkheid, politiek engagement en deelname aan de gemeenschap.

De gelegenheid van een jeugdig persoon om effectief betrokken te raken, hangt voor een groot deel af van de sociaaleconomische en politieke omgeving, waarin hij leeft.Terwijl toegang tot een vrij en open internet, politieke demonstraties en vredesinitiatieven lange termijn voordelen kunnen opleveren voor zowel het individu als de gemeenschap, kan een tekort aan geschikte werkgelegenheid, beperkte toegang tot arbeidsrechten en sociale diensten, negatieve consequenties hebben voor jonge mensen om zich duurzaam te engageren.

Meer dan 73 miljoen jongeren op de wereld worden getroffen door werkeloosheid. In sommige ontwikkelde landen is de jeugdwerkeloosheid gestegen tot boven de 50 %. In lage- en midden-inkomenslanden is verborgen en gedeeltelijke werkeloosheid in de informele sector de primaire uitdaging. Daar komen dan tekorten in onderwijs en opleidingen, gebrek aan ondersteuning voor ondernemerschap en geringere arbeidsrechten nog bij als een belemmering voor economisch engagement. Jongeren kunnen een positieve kracht zijn voor ontwikkeling als ze het onderwijs en de opleiding krijgen die nodig zijn om bij te dragen aan een productieve economie en als ze effectieve toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

Op wereldniveau is deelname aan, en vertegenwoordiging van  de jeugd in politieke processen en beleidsformulering, relatief zwak. Als groep zijn jonge mensen  niet adequaat vertegenwoordigd in formele politieke structuren, zoals aangetoond door geringe parlementaire vertegenwoordiging, deelname aan politieke partijen en verkiezingen.

Via protesten en demonstraties zijn jonge mensen erin geslaagd verandering te brengen en zelfs autoritaire regimes uit het zadel te wippen. Hoewel de jeugd een zichtbare en prominente rol in demonstraties en protesten heeft gespeeld en vaak heeft bijgedragen aan veranderingen in openbaar bestuur, blijf de positie van jonge mensen grotendeels ongedefinieerd. In veel gevallen blijft de jeugd buiten gesloten.

De voortdurende gevolgen van de financiële en economische crisis hebben het gevoel onder de jeugd versterkt dat traditionele instituties van openbaar bestuur en verkiezingen weinig effectieve manieren zijn voor politiek engagement. Dit gevoel van vervreemding heeft geleid tot terugtrekking uit geïnstitutionaliseerde processen en tot wijdverspreide apathie onder jonge kiezers, met als gevolg dat grote aantallen zich gewend hebben tot alternatieve manieren van politiek engagement.

 

Online activiteit

De beschikbaarheid van een groeiend aantal sociale media heeft een enorme rol gespeeld in het opkrikken van activisme en deelname van jonge mensen, daarbij hen een uitweg biedend om te leren over, deel te nemen aan en zich te mobiliseren rond politieke en sociale kwesties.

Niettemin is het onzeker tot welk niveau cyberactivisme zich vertaalt in duurzaam politiek engagement. Continu onderzoek  is nodig om de invloed van ICT op politieke deelname vast te stellen, met speciale aandacht voor diepte en duurzaamheid.

 

Engagement voor sociale ontwikkeling

Er is recentelijk meer aandacht geschonken aan de betrokkenheid van de jeugd bij meerdere aspecten van de ontwikkelingsagenda. Er is een grotere erkenning van de waarde van deelname van jonge mensen aan zowel hun eigen als aan maatschappelijke ontwikkeling. Ook is er formele erkenning van de behoefte om zich actief bezig te houden met de vele uitdagingen die een groeiende jeugdbevolking stelt, met name werkeloosheid en verborgen werkeloosheid, armoede, ongelijkheid, politieke onrust en sociale uitsluiting.

De volle betrokkenheid van de jeugd in de maatschappij hangt vooral af van actief engagement van regeringen. Het is alleen via betekenisvolle betrokkenheid en actief partnerschap, alomvattend beleid en besluitvorming, dat oplossingen voor sommige van de kernproblemen kunnen worden geformuleerd. Daarvoor dienen de respectievelijke bijdragen van jonge mensen, beleidsmakers en de instellingen via welke ze werken, duidelijk gedefinieerd te worden. Terwijl jonge mensen een sleutelrol dienen te spelen in de behandeling van kwesties die hen aangaan, kunnen zij de veelheid van uitdagingen, in het bijzonder op economisch en werkgelegenheidsterrein, niet alleen oplossen.